GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

1. Tanımlar

 

Bu politika kapsamında;

 

Erdi KÖROĞLU [“EK”]: Sitenin sahibi Erdi Köroğlu.’nu,

 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen üye, abone, çevrimiçi ziyaretçi, fiziksel ziyaretçi, müşteri, tedarikçi, izleyici gibi gerçek kişiyi,

 

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

Site: http://www.fenerix.com  adresinde yer alan web sitesini,

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

 

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

 

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ifade eder.

 

2 EK Tarafından Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları, Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Diğer Bilgiler

 

2.1 Çevrimiçi Ziyaretçi

 

2.1.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

 

EK; site, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir. Her bir kategoriye ilişkin olarak parantez içinde yer verilen veri türleri örnek olarak verilmiştir:

 

 • kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)
 • iletişim bilgisi (telefon, e-posta)
 • işlem güvenliği verisi (web trafik bilgisi)
 • ziyaretçi işlem verisi (web sayfası&app gezinti bilgisi)
 • kurumsal kimlik bilgisi (unvan)
 • finansal veri (vergi no)
 • hukuki işlem bilgisi/olay yönetimi bilgisi (IP adresi)
 • pazarlama bilgisi (cookie bilgisi)
 • lokasyon bilgisi

 

2.1.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

EK, çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

 

 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Kullanıcı gezinme alışkanlıkları doğrultusunda reklam ve içerik gösterilmesi
 • Ziyaretçi Kitlesi Oluşturmak

 

EK bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir.

 

2.1.3 EK’in İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel veriler 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

2.2 Müşteri

 

EK için müşteri kavramı kişisel verisi işlenen reklam müşterileri ve medya satın alma ajansı gibi kişi gruplarını ifade etmektedir.

 

2.2.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

 

EK; müşterilerin aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

 

 • Kimlik verisi (ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, TCKN gibi)
 • İletişim verisi (adres, telefon, e-posta)
 • Finansal veri (vergi numarası, banka hesap bilgileri, vergi dairesi, IBAN)
 • Hukuki işlem verisi (sözleşme)
 • Kurumsal kimlik verisi (unvan, şirketteki pozisyonu, firma adı)

 

2.2.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

EK, müşterilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

 

 • EK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni,kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Veri Sorumlusu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimi tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası
 • Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası
 • Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi
 • EK tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Reklam satışı yapmak
 • Reklam rezervasyon ve raporlama yapmak

 

EK bu kişisel verileri, işlediği kişisel verinin türüne bağlı olarak; yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uyumun sağlanması, müşterilerle sözleşme süreçlerinn gerçekleştirilmesi ve bu sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla işlemektedir.

 

2.2.3 EK’in İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Veri Saklama Süresi

 

Müşterilere ilişkin kişisel veriler;

 

 • IT hizmet yönetimi amacıyla bulut bilişim hizmet sağlayıcılarla
 • Çevrimiçi gezinme alışkanlıklarının takibi ve bu sonuçlara göre tercih ve beğenileri doğrultusunda müşterilere ait içerik ve reklamların sunulması, reklam gösterimi, pazarlama gibi faaliyetler kapsamında hizmet aldığımız üçüncü taraf firmalarla gerektiği ölçüde ve kapsamda

 

paylaşılmaktadır. Veri aktarımı yaptığımız üçüncü taraflarla aktedilen tüm sözleşmeler, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 Sayılı Kanuna uyumlu hükümler ihtiva etmektedir.

 

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

2.3 Tedarikçi

 

EK ürün, mal veya hizmet tedarik süreçleri ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerinde tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, gerçek kişi tedarikçinin kişisel verilerini işlemektedir.

 

2.3.1 İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

 

EK; aşağıdaki kişisel verilerini işlemektedir:

 

 • Kimlik bilgisi (ad soyad, yaş)
 • İletişim bilgisi (telefon, e-posta)
 • Kurumsal kimlik bilgisi (unvan)
 • Finansal veri (vergi no, vergi dairesi, IBAN)
 • Özel nitelikli kişisel veri&hukuki işlem bilgisi (imza)

 

2.3.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

EK, tedarikçilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

 

 • Tedarikçilerle Olan Sözleşme öncesi ve sonrası İlişkilerin Yönetimi
 • Ürün ve/veya Hizmet Tedarik süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Veri Sorumlusu tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri Sorumlusunun ve/veya Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve ticari iş güvenliğinin temini
 • Mevzuata Uyumun Sağlanması

 

2.3.3 EK’in İşlediği Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarabileceği, Kişisel Veri Saklama Süresi

 

EK tedarikçilere ilişkin olarak işlediği kişisel verileri aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşmaktadır:

 

 • Denetim, hizmet destek süreçleri dolayısıyla hukuken yetkili şirketler
 • Holding&iştirak yönetiim ilişkisi kapsamında DGN ile

 

Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişki sona erdikten sonra Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

3 Çerez’ler (Cookie) Hakkında Bilgilendirme

 

EK; Fenerix, mobil uygulama veya mobil internet sitesini ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin, ziyaret ve gezinme deneyimlerini iyileştirmek ve gezinme alışkanlıklarını izlemek amacıyla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerezlerle ilgili olarak Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler

 

Kişisel Veriler’in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. İşlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliği ile ilgili detaylı bilgi Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer almaktadır.

 

EK Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

 

EK Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda mevzuat gereği veya organizasyonel ve biçimsel değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikler Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın internet sitesinde/mobil uygulamada/mobil sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. Kullanıcı/Üye/Aboneler, varsa Kişisel Verileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Şirketimiz’e ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

 

Mart 2018

 

EK Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızın kapsamı; KVK Kanunu Madde 10 ve 13 hükümleri uyarınca genişletilmiş olup kişisel verilerinize ilişkin süreç ve faaliyetlerimiz konusunda şeffaflık sağlamak amacıyla ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.

 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız güncellenen versiyonunda; kişisel verileri işlenen kişi grupları, kişisel veri kategorileri, kişisel verilerin işlendiği iş süreçleri, kişisel veri güvenliği sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve her bir kişisel veri kategorisine ilişkin saklama sürelerine ilişkin detaylı bilgiler içermektedir.

Who we are

Our website address is: http://fenerix.com.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements